Innowacje

"Leuchtmeter" to metrówka z wbudowanym oświetlaczem LED, zaprezentowana przez firmę Meterex, jako prawdziwa nowość na rynku światowym! Ta "najdłuższa na świecie latarka" otrzymała w Belgii, Niemczech i Szwajcarii już wiele wyróżnień i staje się najpopularniejszą nowością ostatnich lat. Ponadto asortyment zestawów narzędzi został poszerzony o wiele interesujących probówek elektrycznych, certyfikowanych zgodnie z GS i CE. Jako produkty „Made in Germany” zapewniają one skuteczność reklamy dzięki doskonałej trwałości. Wraz z artykułami wysokiej jakości wyznaczyliśmy nowe standardy w 2014 roku! Wybierz innowacyjność i zaimponuj swoim klientom!


Leo

Leo 610

Interesuj¹ca taœma miernicza w obudowie okr¹g³ej z p³aska podstaw¹. Du¿a iloœæ miejsca do nadruku reklamowego na obu stronach na czarnym lub srebrnym dysku. Wygodne u¿ytkowanie z funkcj¹ automatycznego systemu stop. Stalowa ...

o produkcie
craftmeter

craftmeter G31M

Craftmeter 1m sk³adaj¹cy siê z plastikowych czêœci z nadrukowan¹ wg³êbnie 2 kolorow¹ skal¹ , po³¹czonych nierdzewnymi nitami . Wbudowany na koñcu magnes neodymowy posiada si³ê trzymania max 500g . Pozwala to odzyskiwaæ...

o produkcie
linijka plastikowa

L21.20 • L21.30

Stabilna bia³a linijka plastikowa gruboœci 2mm. Na dwóch stronach nadrukowane s¹ po 2 skale, wybrane wg. ¿yczenia zgodnie z za³¹czon¹ tabelk¹. Ze wzglêdu na ró¿ne skale przeliczeniowe, linijka przeznaczona szczególnie dla ar...

o produkcie
Trójk¹t w  rozmiarze

L2 • L3

Trójk¹t w rozmiarze 160 x 112mm z nadrukowan¹ czarna skal¹ oraz punktami podnosz¹cymi pod spodem. £uk w standardowych kolorach ¿ó³tym, jasnym zielonym, pomarañczowym oraz ró¿owym. Nadruk reklamowy mo¿³iwy pomiêdzy liniami c...

o produkcie

Karl Kuntze (GmbH & Co.)
Industriegebiet Ost
Poensgenstr. 17
D-40764 Langenfeld

Telefon: +49 (0) 2173 - 99 88 69-0
Telefax: +49 (0) 2173 - 99 88 69-9
E-Mail: meterex@meterex.com
Internet: www.meterex.com