Databescherming

1. Een overzicht van de gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een gemakkelijk te navigeren overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u deze website bezoekt. De term “persoonlijke gegevens” omvat alle gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u onze Verklaring gegevensbescherming raadplegen, die wij onder dit exemplaar hebben opgenomen.

Data opname op deze website

Wie verantwoordelijk is voor de registratie van gegevens op deze website (d.w.z. de “controller”)?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de beheerder van de website, wiens contactgegevens beschikbaar zijn onder sectie “Informatie vereist door Law” op deze website.

Hoe nemen we uw gegevens op?

Wij verzamelen uw gegevens als gevolg van het delen van uw gegevens met ons. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u in ons contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen geregistreerd of nadat u toestemming hebt gegeven voor de registratie ervan tijdens uw websitebezoek. Deze gegevens bestaan voornamelijk uit technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of het tijdstip waarop de site werd bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.

Wat zijn de doeleinden waarvoor we uw gegevens gebruiken?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om de foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten hebt u wat betreft uw informatie?

U hebt het recht om op elk moment informatie te ontvangen over de bron, de ontvangers en de doeleinden van uw gearchiveerde persoonsgegevens zonder dat u daarvoor een vergoeding hoeft te betalen. U heeft ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van de gegevens, heeft u de mogelijkheid om deze toestemming te allen tijde in te trekken, wat gevolgen zal hebben voor alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien hebt u het recht om te eisen dat de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Twijfel niet om contact met ons op te nemen op elk moment onder het adres vermeld in sectie “Informatie vereist door Law” op deze website als u vragen hebt over deze of andere kwesties met betrekking tot gegevensbescherming.

Analyse-instrumenten en -hulpmiddelen van derden

Er is een mogelijkheid dat uw surfpatronen statistisch worden geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met cookies en met wat wij noemen analyseprogramma's.

Voor gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's kunt u onze Verklaring gegevensbescherming hieronder raadplegen.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (host). De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Deze kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, metadata en communicatie, contractinformatie, contactinformatie, namen, toegang tot webpagina's en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De host wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6 lid 1 lit. b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online diensten door een professionele aanbieder (Art. 6 lid 1 lit. f AVG).

Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om zijn prestatieverplichtingen na te komen en om onze instructies met betrekking tot dergelijke gegevens op te volgen.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en haar pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel de informatie wordt verzameld.

Wij adviseren u hierbij dat de overdracht van gegevens via het internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) vatbaar kan zijn voor veiligheidslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (aangeduid als de “controller” in de AVG)

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Karl Kuntze (GmbH & Co.)
Industriegebiet Ost
Poensgenstr. 17
40764 Langenfeld
Duitsland

Telefoon: +49 2173 998869-0
E-mail: meterex@meterex.com

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in zijn eentje of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Aanwijzing van een gegevensbeschermingsfunctionaris zoals gemandateerd door de wet

We hebben een gegevensbeschermingsfunctionaris voor ons bedrijf aangesteld.

Sascha Altmeyer
Thomasstr. 15
40789 Monheim
Duitsland

Telefoon: +49 2173 9988694
E-mail: grafik@meterex.com

Herziening van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een breed scala aan gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming ook te allen tijde intrekken. Hiervoor hoeft u ons alleen maar een informeel bericht via e-mail te sturen. Dit laat de rechtmatigheid van de gegevensverzameling vóór uw herroeping onverlet.

Gerecht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (art. 21 AVG)

IN HET EVENT DAT GEGEVENS OP DE BASIS VAN DE KUNST WORDEN OPGESLAGEN. 6 SECT. 1 LIT. E OF F AVG, HEEFT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR EVENTUELE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. OM DE WETTELIJKE BASIS TE BEPALEN, WAAROP ELKE VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD, KUNT U DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING RAADPLEGEN. INDIEN U EEN BEZWAARSCHRIFT INDIENT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF INDIEN HET DOEL VAN DE VERWERKING HET CLAIMEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN IS (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 SECT. 1 AVG).

ALS UW PERSOONLIJKE GEGEVENS IN DE BEVESTIGING VAN DE RICHTLIJN AANPASSINGEN WORDT GEBRUIKT, HEBBT U HET RECHT OP EEN TIJD DOEL VAN DE BEVESTIGING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR DE DOELSTELLINGEN VAN DE SUCHTELIJKE ADVERTENTIE. DIT GELDT OOK VOOR DE PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBONDEN IS MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. Indien U DOELTREINIGE GEGEVENS UW PERSOONLIJKE GEGEVENS ZIJN GEBRUIKT VOOR DIRECTE ADVERTISERINGSVOORZIENINGEN (DOELTREINIGERINGSVOORZIENING VAN ARTIKEL 21 HOOFDSTUK 2 AVG).

Rechts om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In geval van overtreding van de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats, werkplek of de plaats waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.

Rechts naar de overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om te eisen dat wij alle gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om een contract uit te voeren, aan u of een derde partij worden overhandigd in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking eist, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

SSL en/of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals aankooporders of vragen die u aan ons als website-exploitant voorlegt, maakt deze website gebruik van een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser van “http://” naar “https://” en ook door het verschijnen van het slotje in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie over, rectificatie en uitroeiing van gegevens

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u het recht om op elk moment informatie te vragen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, de bron en de ontvangers ervan en het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook het recht hebben om uw gegevens te laten corrigeren of vernietigen. Als u vragen hebt over dit onderwerp of andere vragen over persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het adres dat vermeld staat in sectie “Informatie vereist door Law.”

Rechts om verwerkingsbeperkingen te eisen

U hebt het recht om beperkingen op te leggen aan de verwerking van uw persoonsgegevens. Om dit te doen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat is opgegeven in sectie “ Informatie vereist door Law.” Het recht om beperking van de verwerking te eisen is van toepassing in de volgende gevallen:

 • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens zou betwisten, hebben we meestal enige tijd nodig om deze claim te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze is/wordt uitgevoerd, heeft u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de uitroeiing van deze gegevens te eisen.
 • Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig heeft om uw wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te claimen, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van de uitroeiing ervan.
 • Als u bezwaar heeft gemaakt op grond van Art. 21 Sectie 1 AVG moeten uw rechten en onze rechten tegen elkaar worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van hun archivering – alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten op te eisen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om zwaarwegende redenen van algemeen belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden aangehaald.

Weigering van ongevraagde e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die worden gepubliceerd in combinatie met de verplichte informatie die moet worden verstrekt in sectie “ informatie die vereist is door Law” om ons promotie- en informatiemateriaal te sturen waar wij niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd. De exploitanten van deze website en haar pagina's behouden zich het uitdrukkelijke recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van het ongevraagd verzenden van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

4. Opname van gegevens op deze website

Cookies

Onze websites en pagina's gebruiken wat de industrie noemt “cookies.” Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade aan uw apparaat toebrengen. Ze worden tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of ze worden permanent gearchiveerd op uw apparaat (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven gearchiveerd op uw apparaat totdat u ze actief verwijdert of ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

In sommige gevallen is het mogelijk dat cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen zodra u onze site binnenkomt (cookies van derden). Deze cookies stellen u of ons in staat om gebruik te maken van bepaalde diensten die door de derde partij worden aangeboden (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch gezien essentieel omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder de cookies (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Het doel van andere cookies kan de analyse van gebruikerspatronen of de weergave van reclameboodschappen zijn.

Cookies, die nodig zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatietransacties (vereiste cookies) of voor het aanbieden van bepaalde functies die u wilt gebruiken (functionele cookies, bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of die nodig zijn voor de optimalisatie van de website (bijvoorbeeld cookies die een meetbaar inzicht geven in het webpubliek), worden opgeslagen op basis van Art. 6 Sectie 1 lit. f AVG, tenzij een andere wettelijke basis wordt genoemd. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om de technische foutvrije en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant’s te garanderen. Indien uw toestemming voor het opslaan van de cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend op basis van de verkregen toestemming opgeslagen (Art. 6 Sect. 1 lit. a AVG); deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

U heeft de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u op elk moment dat er cookies worden geplaatst op de hoogte wordt gesteld en om het accepteren van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen uitsluiten of in het algemeen of de wisfunctie voor de automatische uitschakeling van cookies activeren wanneer de browser sluit. Als cookies worden gedeactiveerd, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

In het geval dat cookies van derden worden gebruikt of als cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden, zullen wij u apart op de hoogte stellen in combinatie met dit Privacybeleid en, indien van toepassing, om uw toestemming vragen.

OorsprongCookienaamBeleeft inWat is het voor?
Google Analytics
Meer informatie (engels)
_ga 2 jaar Gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
_gid 24 uur Gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
_gat 1 minuut Gebruikt om gas te geven.
Webserver PHPSESSID Browsersessie Automatisch ingesteld bij het bezoeken van pagina's die op het PHP-platform draaien - essentieel voor het draaien van websites met PHP

Serverlogbestanden

De aanbieder van deze website en haar pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie bestaat uit: IP adres gebruikt (geanonimiseerd),

 • IP-adres gebruikt (geanonimiseerd),   
 • Datum en tijdstip van het verzoek,
 • Naam van het bestand,
 • Gebruikte HTTP-protocol,
 • Toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden, etc.),
 • hoeveelheid overgedragen gegevens,
 • Pagina waar het bestand werd opgevraagd,
 • het gebruikte type browser en
 • Behandelingssysteem gebruikt

 

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van Art. 6 Sectie 1 lit. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technische foutloze weergave en de optimalisatie van de website van de exploitant’s. Om dit te bereiken moeten er serverlogbestanden worden geregistreerd.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 Sectie 1 lit. b AVG indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of vereist is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op basis van ons rechtmatig belang bij een effectieve afhandeling van de aan ons voorgelegde verzoeken (Art. 6 Sect. 1 lit. f AVG) of op basis van uw toestemming (Art. 6 Sect. 1 lit. a AVG) indien deze is verkregen.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te verwijderen, uw toestemming voor de opslag of het doel van de gegevensopslag te herroepen (bijv. na voltooiing van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U heeft de mogelijkheid om u op deze website te registreren om gebruik te kunnen maken van extra websitefuncties. Wij gebruiken de door u ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De vereiste gegevens die wij op het moment van registratie opvragen, moeten volledig worden ingevuld. Anders wijzen wij de registratie af.

Om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in de omvang van onze portefeuille of in het geval van technische wijzigingen, zullen we gebruik maken van het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is opgegeven.

Wij verwerken de tijdens het registratieproces ingevoerde gegevens op basis van uw toestemming (Art. 6 Sect. 1 lit. a AVG).

De gegevens die tijdens het registratieproces worden geregistreerd, worden door ons opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd. Vervolgens worden deze gegevens gewist. Dit doet geen afbreuk aan de verplichte wettelijke bewaarplicht.

5. Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door gebruikers mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd, waar ze wordt opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op Art. 6 Sectie 1 lit. f AVG. De exploitant van deze website heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om zowel de online aangeboden diensten als de reclameactiviteiten van de exploitant&rsquo te optimaliseren. Indien een overeenkomstige overeenkomst is aangevraagd (bijvoorbeeld een overeenkomst voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 lid. 1 lit. a AVG; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

IP anonimisering

Op deze website hebben we de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd, afgekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Het volledige IP-adres wordt alleen in uitzonderlijke gevallen naar een server van Google&rsquo in de Verenigde Staten verzonden en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten te genereren en om andere diensten aan de exploitant van deze website te leveren die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het in combinatie met Google Analytics verzonden IP-adres van uw browser wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google&rsquo beschikt.

Browser-plug-in

U heeft wel de mogelijkheid om de archivering van cookies te voorkomen door relevante wijzigingen aan te brengen in de instellingen van uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien heeft u de mogelijkheid om de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gekoppelde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google te verhinderen, evenals de verwerking van deze gegevens door Google door het downloaden en installeren van de browser-plugin die onder de volgende link beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Objectie op de registratie van gegevens

U heeft de mogelijkheid om de registratie van uw gegevens door Google Analytics te voorkomen door op de volgende link te klikken. Dit resulteert in het plaatsen van een opt out cookie, waardoor uw gegevens niet meer kunnen worden opgeslagen tijdens toekomstige bezoeken aan deze website: Google Analytics deactivatie.

Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics kunt u terecht bij Google’s Data Privacy Statement at: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Contractuele gegevensverwerking

Wij hebben een contractueel vastgelegde overeenkomst voor de verwerking van gegevens met Google uitgevoerd en voeren de strenge bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig uit.

<Archiveringsperiode

Gegevens op gebruikers- of incidentniveau die door Google zijn opgeslagen en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's of reclame-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID's) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Klik voor meer informatie op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

6. eCommerce en betalingsdienstaanbieders

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is voor de vaststelling, de inhoudelijke organisatie of wijziging van de rechtsverhouding (gegevensinventarisatie). Deze acties worden ondernomen op basis van Art. 6 Sectie 1 lit. b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele acties toelaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit noodzakelijk is om het gebruik van de diensten mogelijk te maken en om deze te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden gewist bij voltooiing van de opdracht of beëindiging van de zakelijke relatie. Dit doet geen afbreuk aan eventuele wettelijke bewaarmandaten.

7. Status en actualisering van deze gegevensbeschermingsverklaring

Dit privacybeleid is geldig vanaf 25 mei 2018.

Door de verdere ontwikkeling van onze website kan het nodig zijn om dit privacybeleid te herzien en aan te passen. Wij raden u daarom aan om de bepalingen van dit privacybeleid van tijd tot tijd te lezen om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de manier waarop wij gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. De actuele verklaring inzake gegevensbescherming kan hier te allen tijde worden ingezien.

Karl Kuntze (GmbH & Co.)
Industriegebiet Ost
Poensgenstr. 17
D-40764 Langenfeld

Telefon: +49 (0) 2173 - 99 88 69-0
Telefax: +49 (0) 2173 - 99 88 69-9
E-Mail: meterex@meterex.com
Internet: www.meterex.com